The most important works of
Janka Szendrei

Books
1979Szendrei, J. -- Dobszay, L. -- Rajeczky, B.: XVI--XVII. századi dallamaink a népi emlékezetben I--II. [16th- and l7th-century Melodies in the Folk Memory i-ii.] Budapest.
1981
A magyar középkor hangjegyes forrásai.[Notated Sources of the Hungarian Middle Ages.] Műhelytanulmányok a Magyar Zenetörténethez 1. [Studies to the Hungarian Music History 1.] Budapest.
Szendrei, J. -- Dobszay, L. -- Rajeczky, B.: Magyar gregoriánum. Cantus Gregorianus ex Hungaria. Budapest: Zeneműkiadó.
1982 Szendrei, J. -- Rybarič, R.: Missale Notatum Strigoniense ante 1341 in Posonio. Musicalia Danubiana 1. Budapest. (Facsimile and Studies.)
1983 Középkori hangjegyírások Magyarországon. I. A magyar notáció története. II. Német neumaírások Magyarországon. [Music Notation in the Medieval Hungary. i. The history of the Hungarian Notation. ii. German Neums in Hungary.] Műhelytanulmányok a Magyar Zenetörténethez 4. [Studies to the Hungarian Music History 4.] Budapest.
1985
Kottás kódextöredékek a magyar középkorból. [Music Fragments from the Medieval Hungary.] Budapest: Zenetudományi Intézet.
Kódexek a középkori Magyarországon . [Codexes of the Medieval Hungary.] Budapest.
1988
Magyarország Zenetörténete I. Középkor. [The Music History of Hungary. i. Middle Ages.] Ed. Benjamin Rajecky. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Szendrei, J. -- Dobszay, L.: A Magyar Népdaltípusok Katalógusa - stílusok szerint rendezve. I. Budapest: Zenetudományi Intézet. In English: The Catalogue of the Hungarian Folksong Types - Arranged According their Styles I. Budapest: Zenetudományi Intézet, 1990.
1990
--93
Graduale Strigoniense (s. XV/XVI). Musicalia Danubiana 12/A-B. Budapest.
1993
A gregorián hangjegyírás története. [The History of the Hungarian Notation.] In: Dobszay, L.: A gregorián ének kézikönyve. [Handbook of Gregorian Chant.] Budapest: Zeneműkiadó, 79-167.
Alleluiarium. Budapest.
Szendrei, J. and others: Mittellalterliche Leteinische Handschriften-Fragmente in Esztergom. Ed. András Vízkelety. Budapest.
1995
A Responzórium. [The Responsory.] Egyházzenei Füzetek. [Booklets of Ecclesiastical Music.] Budapest: Liszt Academy of Music.
Az Alleluja. [The Alleluja.] Egyházzenei Füzetek. [Booklets of Ecclesiastical Music.] Budapest: Liszt Academy of Music.
1998 Breviarium Notatum Strigoniense (s. XIII). Musicalia Danubiana 17. Budapest.
1999
Dobszay, L. -- Szendrei, J.: Antiphonen. Monumenta Monodica Medii Aevi V/I-II-III. Kassel, Basel, etc.: Bärenreiter.
The Istanbul Antiphonal (about 1360). Ed. Szendrei, J. Facsimile edtion with studies. Budapest: Akadémiai Kiadó.
2000 Az himnusz. [The Hymn.] Egyházzenei Füzetek. [Booklets of Ecclesiastical Music.] Budapest: Liszt Academy of Music.

Back | Top of this page

Papers
1964Melodieordnung der Monumenta Monodica Medii Aevi. Studia Musicologica 6, 277-298.
1966 A regösének balkáni dallamrokonsága. [Relatives of the Hungarian Regös Tunes in the Balkans.] MTA I. Osztály Közleményei (Budapest), 221-232.
1967 Zur Frage der Verbreitung der Regös-Melodien. Studia Musicologica 9, 33-53.
1969 Über die geschichtlichen Beziehungen eines Melodietyps des Balkans. Bulletin de l'Institut de Musique (Acedémie Bulgare des Sciences), 1969, 341-350.
1971
Megfigyelések a formafejlődés kérdéséhez a nyolcadik tónusú antifona-dallamokban. [To the Problem of Formal Development in 8th Mode Antiphons.] Magyar Zene 8, 78-86.
Beitrage zu den musikgeschichtlichen Beziehungen des volksmusikalischen Rezitativs. Studia Musicologica 13, 275-288.
Gottscheer Volkslieder. (Recension.) Studia Musicologica 13, 295-299.
1972
Die Te Deum-Melodie im Kodex Peer. Studia Musicologica 14, 169-201.
Zur Notations- und Vortragsweise der Prosulen nach der ungarischen Handschriften. Magyar Könyvszemle 86, 157-165.
A Budai Psalterium (Esztergom, Főszékesegyházi Könyvtár) töredékei a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában. [Fragments of the Buda Psalter (Esztergom, Metropolitan Library) in the Library of the Hungarian Academy of Sciences.] Magyar Könyvszemle 86, 87.
1973
Te Deum als ungarischer Volksgesang im Mittelalter. Studia Musicologica 15, 304-320.
Szendrei, J. -- Dobszay, L. -- Vargyas, L.: Balladáink kapcsolatai a népénekkel. [Relationships Between Ballads and Religious Folk Anthems.] Ethnographia 84 (1973), 430-461.
1974
Recitatív típusok a magyar népzenében. [Types of Recitation in the Hungarian Folkmusic.] In: Népzene és Zenetörténet II. [Folkmusic and Music History ii.] Ed. Vargyas, L. (Budapest), 65-123.
"Hier sind die Stephansknechte". Studia Musicologica 16 (1974), 133-150.
"Szent István szolgái". Egy regösmotívum német párhuzama. ["The Knights of St. Stephan. German Parallels to one Motive of the "Regös" Tunes.] Ethnographia 85, 315-329.
1977
Első hangjegyes népénekünk. A Te Deum-dallam magyarországi története. [The first Hungarian Folk Anthem. The History of the Te Deum Melody in Hungary.] In: Népzene és Zenetörténet III. [Folkmusic and Music History iii.] Ed. Vargyas, L. (Budapest), 262-277.
Dobszay, L. --  Szendrei, J.: "Szivárvány havasán". A magyar népzene régi rétegének harmadik stíluscsoportja. [The "Psalmodic Style": The Third Group In the Old Layer of Hungarian Folkmusic.] In: Népzene és Zenetörténet III. [Folkmusic and Music History iii.] Ed. Vargyas, L. (Budapest), 5-101.
1978
Az Akadémiai Könyvtár T 256 jelzetű töredéke. A "Laudem Deo" két hazai följegyzésének jelentősége. [The Fragment Nr. T 256 in the Library of the Hungarian Academy of Sciences. Two Records of the 'Laudem Deo'.] Zenetudományi Dolgozatok, 19-34.
A középkori magyar hangjegyírás. [The Medieval Hungarian Notation.] Magyar Zene 19, 130-143.
Auf dem Wege zu einer neuen Stilordnung der ungarischen Volksmusik. Studia Musicologica 20, 361-379.
A magyar népdalok új stílusrendjének elveiről. [New Principles of the Classification of the Hungarian Folksongs.] Ethnographia 89, 494-496.
1979 Az esztergomi Missale Notatum hangjelzése. [The Notation of the Missale Notatum Strigoniense.] Zenetudományi Dolgozatok, 47-69.
1980 Pray-kódex vonalrendszeres kottái. [The Staff Notations in the Codex Pray.] Zenetudományi Dolgozatok, 183-213.
1981 Újabb azonosított hangjegyes töredék. [A New Identified Fragment with Music.] Zenetudományi Dolgozatok, 33-46.
1982
Az organális többszólamúság újonnan talált emléke a XV. századi Erdélyből. [A Recently Discovered Evidence of Organal Polyphony from the 15. Century Transsylvania.] Zenetudományi Dolgozatok, 19-38.
Van-e ciszterci hangjegyírás? [Does a Special Cistercian Notation exist?] Magyar Zene 23, 129-137.
1984
A Szalkai kódex kottaírása. [The Notation of Szalkai's Codex.] Magyar Zene 25, 185-193.
XV-XVII. századi zenei emlékek Gyöngyösről és Gyöngyöspatáról. [16th- and 17th Century Music Documents from Gyöngyös and Gyöngyöspata.] In: Tanulmányok Gyöngyösről [Studies on Gyöngyös] Ed. Havasi, P. and Kecskés, P. (Gyöngyös), 179-194.
A recitálásról és ún. pszalmodizáló dallamainkról. [On the Recitation and the So-called Psalmodic Tunes of Hungarian Folkmusic.] Ethnographia 95, 113-139.
1985
Choralnotation als Identitätsausdruck im Mittelalter. Studia Musicologica 27, 139-170.
Beobachtungen an der Notation des Zisterzienser-Antiphonars Cod 1799** in der österreichischen Nationalbibliothek. Studia Musicologica 27, 273-290.
A Szentiváni ének zenetörténeti rétegei. [Historical Layers in the Melodies of the St. Johns's Night Folkcustoms.] Magyar Zene 26, 75-88.
1986
The Introduction of Staff Notation into Middle Europe. Studia Musicologica 28, 303-319.
Az István- és Imre-offícium zenei rétegei. [The Musical Layers in the Offices of St. Stephan and St. Emericus.] Művelődéstörténeti tanulmányok a magyar középkorról [Studies on the Hungarian Medieval Culture] Ed. Fügedi, E. (Budapest), 48-53.
1988
Die Geschichte der Graner Choralnotation. Studia Musicologica 30, 5-234.
Choralnotationen in Mitteleuropa. Studia Musicologica 30, 437-446.
A Zalka Antiphonale provenienciája. [The Provenance of the Zalka Antiphonary.] Zenetudományi Dolgozatok, 21-32.
1989
A Szent István alleluják dallamai. [The Tunes of the Alleluias in Honour of King St. Stephan.] Zenetudományi Dolgozatok, 7-19.
A hangjegyírás szerepe a kódexek provenienciájának kutatásában. [The Role of the Notation in the Research of Provenance.] Ars Hungarica 17, 33-36.
Esztergomi Breviarium Notatum Prágában. [Breviarium Notatum Strigoniense in a Prague Library.] In: Tanulmányok a középkori Magyarországi Könykultúráról [Studies on medieval book culture in Hungary] (Budapest), 137-154.
1990
Tropenbestand der ungarischen Handschriften. In: CANTUS PLANUS (Budapest), 297-325.
Latin nyelvű gregorián ének a XVI-XVII. században. [The Latin Plainchant in the 16th and 17th Century Hungary.] In: Magyarország Zenetörténete II. [Music History of Hungary ii.] Ed. Bárdos, K. (Budapest), 155-160.
1992 Linienschriften des zwölften Jahrhunderts auf Süddeutschem Gebiet. In: CANTUS PLANUS (Budapest), 17-30.
1993
Zur Gültigkeit der bisherigen Notationskarten. Revista de Musicología 16/2, 744-757.
A kórusrepertoár megújítása. [Renewal of the Choir Repertory] Magyar Egyházzene 1, 329-342.
Az alleluja történetéből. [The History of the Alleluja] Magyar Egyházzene 1, 57-68.
1995
Die Mehrdeutigkeit der Neumenschriften. Fakten und Fragen. In: CANTUS PLANUS (Budapest), 141-164.
A kórusrepertoár megújítása. [Renewal of the Choir Repertory] Magyar Egyházzene 1, 329-342.
Az alleluja történetéből. [The History of the Alleluja] Magyar Egyházzene 1, 57-68.
Melodiewahl als Ausdruck liturgischer Identität. Monumenta Monodica Medii Aevi - Subsidia (in preparation).
Középkori zsolozsma Szent Ágostonról. [Medieval Office of St. Augustine.] Magyar Egyházzene 2, 37-47.
Népzene és egyházi ének. [Folkmusic and Church Song] Magyar Egyházzene 2, 275-278.
A gregorián és az egyházzene mai problémái. [The Actual Problems of Plainchant and Church Music.] Magyar Egyházzene 2, 279-284.
Quilisma und Diastematik. In: Laborare fratres in unum. Festschrift László Dobszay zum 60. Geburtstag. (Hildesheim und Zürich), 317-330.
1996
‘Oralita’ und ‘scrittura’ im Lichte einer Genealogie-Aufzeichnung. In: Millenio di Polifonia Liturgica tra Oralita e Scrittura. (Venezia), (in preparation).
Hungary: Medieval Music. In: The New Grove Dictionary (in preparation).
Zenetanulás a középkorban. [Music education in the Middle Ages.] In: A magyar iskola első évszázadai [The First Centuries of the Hungarian Education] Ed. Szende, G. Katalin (Győr), 41-50.
Újabb Szent István-alleluja. [A Further Alleluja of St. Stephen.] Magyar Egyházzene 3, 447-449.
A veszprémi pontificale mint zenetörténeti forrás. [The Vespré Pontifical as a Source of the Music History.] In: Tudomány és művészet Veszprémben a 13-15. században [Scholarship and Art in Veszprém in the 13-15th century.] Ed. Fodor, V. Zs. (Veszprém), 29-40.
Die Erschließung der Choralhandschriften in Ungarn - Geschichte und methodologische Erfahrungen. Wolfenbütteler Symposium 1996 (in preparation).
Középkori zsolozsma Szent Ágostonról. [Medieval Office of St. Augustine.] Magyar Egyházzene 3, 37-47.
1997
Choralnotationen in Polen. In: Musica Antiqua Europae Orientalis 10. Ed. Poniatowska, I. -- Helkowski, C. (Bydgoszcz), 257-274.
"Új világosság jelenék" - Egy himnusz története. [The history of a Hymn.] Zenetudományi Dolgozatok 1995-1996, 19-24.
Körmendy, K. -- Holl, B. -- Szendrei, J.: Szent Imre esztergomi tisztelete a 14. században. [The Honour of St. Emery in the 14th Century Esztergom.] Magyar Könyvszemle, 125-148.
1998
Ein unbekanntes Salzburger Graduale. In: Musica Sacra Mediaevalis. Geschichte der Musik Salzburgs im Mittelalter. Hrsg. Engels, St. -- Walterskirchen, G. (St. Ottilien), 123-133.
"In basilica sancti Emmerami" - András és Benedek históriája. [‘In basilica sancti Emmerami’ -- Historiae of Andrew and Benedict.] Magyar Zene 37/1, 21-28.
Prager Quellen zum Hirsauer Choral. In: CANTUS PLANUS (Budapest), 555-574.
Vízkelety, A. -- Szendrei, J. et al.: Mittelalterliche Lateinische Handschriften-Fragmente in Győr. (Budapest).
Perspektiven der musikalischen Paläographie in der Choralforschung. Studia Musicologica 39/2-4, 267-282.
Lateinische Chorbücher zu Istanbul. In: CANTUS PLANUS (Budapest), (in preparation).
A hangjelzéstérképek érvényességéről. [About the Validity of the Notation Charts.] Zenetudományi Dolgozatok 1997-1998, 19-29.
1999
"In basilica sancti Emmerami". Histora sanctorum Andreae et Benedicti. In: Die Offizien des Mittelalters - Dichtung und Musik. Hrsg. Berschin, W. -- Hiley, D. (Tutzing), 133-152.
Gibt es ein ungarisches Gregorianum? Über das Problem des Nationalcharakters der Gregorianik im Licht der ungarischen Choralquellen. In: Zwischen Volks- und Kunstmusik - Aspekte der ungarischen Musik. Hrsg. Fricke, St. -- Frobenius, W. -- Konrad, S. -- Schmitt, Th. (Saabrücken), 28-42.
2000
On the Prose ‘Historia’ of St Augustine. In: The Divine Office in the Latin Middle Ages. (Oxford), 430-443.


Back | Top of this page