The most important works of
László Dobszay

Music History, Folk Music -- Books
1959Összetartozó formálási jelenségek a két világháború közti magyar művészetekben. [Related Formal Features in Different Arts in the Period between the two World War in Hungary.] Dissertation (unpublished).
1979Szendrei, J. -- Dobszay, L. -- Rajeczky, B.: XVI--XVII. századi dallamaink a népi emlékezetben I--II. [16th- and l7th-century Melodies in the Folk Memory i-ii.] Budapest.
1983 A siratóstílus dallamköre zenetörténetünkben és népzenénkben. [The Melodic Sphere of the "Lament-style" in Hungarian Music History and Folk Music.] Budapest: Akadémiai Kiadó.
1984
Istvánffy Benedek kisebb egyházi művei -- Benedek Istvánffy’s Minor Church Music Works. Introduction to Benedek Istvánffy: Church Music Works. Musicalia Danubiana 3. Budapest.
A Magyar Dal Könyve. [The Book of the Hungarian Song.] Budapest: Zeneműkiadó.
Magyar Zenetörténet. [The Music History of Hungary.] Budapest: Gondolat.
Simon, A. -- Dobszay, L.: Bevezetés Bartók stílusába. [Introduction to Bartók’s Style.] (unpublished manuscript).
1985Szalkai László zenei jegyzete (1490). [The Musical Parts of László Szalkai’s School Book 1490.] Translation and Commentaries (unpublished).
1988
Szendrei, J. -- Dobszay, L.: A Magyar Népdaltípusok Katalógusa - stílusok szerint rendezve. I. Budapest: Zenetudományi Intézet. In English: The Catalogue of the Hungarian Folksong Types - Arranged According their Styles I. Budapest: Zenetudományi Intézet, 1990.
Magyarország Zenetörténete I. Középkor. [The Music History of Hungary. i. Middle Ages.] Ed. Benjamin Rajecky. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Dobszay, L. -- Prószéky, G.: Corpus Antiphonalium Officii Ecclesiarum Centralis Europae. A Preliminary Report. Budapest: Zenetudományi Intézet.
1990 Corpus Antiphonalium Officii Ecclesiarum Centralis Europae: I/A: Salzburg (Temporale). Budapest: Institute for Musicology.
1991 Kodály után -- Tűnődések a zenepedagógiáról. Kecskemét. In English: After Kodály -- Reflections on Music Education. Kecskemét.
1993
A History of Hungarian Music. Budapest: Corvina. In German: Abriss der ungarischen Musikgeschichte. Budapest: Corvina.
A gregorián ének kézikönyve. [Handbook of Gregorian Chant.] Budapest: Zeneműkiadó.
1995
A magyar népének. [The Congregational Hymn in Hungary.] Veszprém.
Benedek Istvánffy: Missa Sanctificabis annum quinquagesimum 1774. Musicalia Danubiana 13. Ed. Dobszay, L. -- Sas, Á. Budapest.
A antifóna. [The Antiphon.] Egyházzenei Füzetek. [Booklets of Ecclesiastical Music.] Budapest: Liszt Academy of Music.
1999
Dobszay, L. -- Szendrei, J.: Antiphonen. Monumenta Monodica Medii Aevi V/I-II-III. Kassel, Basel, etc.: Bärenreiter.
The Istanbul Antiphonal (about 1360). Ed. Szendrei, J. Facsimile edtion with studies. Budapest: Akadémiai Kiadó.
A magyar egyházzenetörténet forrásai. [The Sources of the History of Hungarian Church Music.] Budapest, 1999.
2000 Liber Ordinarius Agriensis (1509). Musicalia Danubiana Subsidia 1. Budapest, 2000.

Back | Top of this page

Music History, Folk Music -- Papers
1959 Bartók műveinek interpretációja és a modern előadói stílus. [The interpretation of Bartók’s works and their performance today.] I-II. Parlando.
1962
--1963
A zenész a társadalomban. [The musician in society -- past and present] I. Valóság, 1963/2, 3-11.; II. Parlando 1962/12, 7-10.
1966A forma-fogalom problematikája. [The problems of the concept "form".] Magyar Zene 7/1, 3-10.
1970A Kodály-módszer és zenei alapjai. The Kodály Method and its musical basis. Die Methode von Kodály und dessen musikalischen Grundlagen. In Hungarian, German and English. Kodály szeminárium, 1970, július. In Hungarian: Parlando 12/11, 1526; In: Kodály után. (Kecskemét, 1991), 101-115. In English: Studia Musicologica 14 (1972), 15-33.
1971
Der Weg einer sapphischen Melodie in die Volksmusik -- The journey of a Sapphic melody into folk music. Studia Musicologica 13, 203-213.
Modus-variációk egy énekes előadásában. [Variaton of mode in the performance of the same folksinger.] MTA Népzenekutató Csoport tud. ülésszaka, 1971, dec. Parlando 13/6, 16-22.
Dies est leticie. Acta Ethnographica 20, 387-410.
Az esztergomi és zágrábi offícium karakterisztikus különbségei. [The characteristic differences between the office rite of the Esztergom and Zagreb liturgy.] (unpublished manuscript).
1972
Középkori zenetörténetünk székesfehérvári vonatkozásai. [Medieval music history of the city Székesfehérvár/Stuhlweissenburg.] In: Székesfehévár évszázadai [The Centuries of Stuhlweissenburg] II, 215-231.
Pozsonyi antifonálék. [Antiphonaries in Pozsony/Bratislava.] Magyar Könyvszemle, 271-275.
La storia del canto popolare ungherese. Fatti e testimonianze Centro Stadi Europa Orientale VI. Nr. 62, 136-145.
1973
Szendrei, J. -- Dobszay, L. -- Vargyas, L.: Balladáink kapcsolatai a népénekkel. [Relationships Between Ballads and Religious Folk Anthems.] Ethnographia 84 (1973), 430-461.
Comparative Research into an "Old Style" of Hungarian Folk Music. Studia Musicologica 15, 16-78.
1974
Dallamminta a Példák Könyvének verses tízparancsolatához. [The Melodic Model of the Strophic Decalogue in the Codex "Book of Parables".] Magyar Könyvszemle 40, 307-312.
Die Umgestaltung von Barockmelodien in der ungarischen Volkspraxis Studia Musicologica 26, 15-23.
1977
Dobszay, L. --  Szendrei, J.: "Szivárvány havasán". A magyar népzene régi rétegének harmadik stíluscsoportja. [The "Psalmodic Style": The Third Group In the Old Layer of Hungarian Folkmusic.] In: Népzene és Zenetörténet III. [Folkmusic and Music History iii.] Ed. Vargyas, L. (Budapest), 5-101.
Prozódia és stílus. [Style and Prosody.] In: Zeneelmélet -- stíluselemzés [Music Theory and Music Analysis. Papers read during the scientific meeting in honour of Lajos Bárdos] 125-141.
1978
A "Budai Antifonále" megtalált töredékei. [Rediscovered fragments of the Buda Antiphonary.] Zenetudományi Dolgozatok, 35-40.
Der Begriff "Typus" in der ungarischen Volksmusikforschung. Studia Musicologica 20, 227-243.
1979Dallamminták a verses Szent Imre-zsolozsmához. [The melodic models of the rhymed office of St. Emmeric] Zenetudományi Dolgozatok 1979: 71-84.
1980Szalkai László jegyzetének zenei példaanyaga [The Musical Examples in the School Book of László Szalkai, 15th cent.] Zenetudományi Dolgozatok, 215-221.
1981
A szonáta-forma realizálása egy Haydn szimfónia-tételben. [The Realization of Sonata Form in a Haydn Symphony.] Zenetudományi Dolgozatok, 117-134.
1982"Missa mundi". Magyar Zene 23/1, 21-36.
1982
The absorption of folksong in Bartók’s composition. Studia Musicologica 24, 303-313.
A magyar graduál-irodalom első emléke. [The First Documents of the Hungarian-language "Graduals"] Magyar Könyvszemle, 100-112.
Egy epikus stílus maradványai népzenénkben. [The Remnants of an Epic Style in the Hungarian Folk Music.] Zenetudományi Dolgozatok, 39-55.
Jelenkori művelődési áramlatok a hazai egyházzene tükrében. [Present-day Cultural Trends in the Light of Hungarian Church Music.] Kultúra és Közösség (1982/1-2), 64-86.
1984
Válságok, reformok a XX. századi egyházzenében. [Crises and Reforms in 20th-century Church Music.] Study session of the Internationale Arbeitsgemeinschaft für Hymnologie. In Hungarian: Vigília 49/2-3, 130-11, 162-166. In German: Krisen und Reformen in der Kirchenmusik des 20. Jahrhunderts in Ungarn. Singende Kirche 31, 171-175.
Adatok az úgynevezett volta-ritmus történetéhez. [Data for the History of the So-called "Volta Rhythm".] Magyar Zene 25/1, 14-22.
Árpád-kori misekönyvünk provenienciája. [The Provenance of the 13th-century Missale Notatum.] Zenetudományi Dolgozatok, 7-12.
1985
The System of the Hungarian Plainsong Sources. Studia Musicologica 27, 37-65.
A tonalitás-elemzés három rétege. [Three Layers of Tonal Analysis.] Magyar Zene 26/1, 12-17.
Forráskutatás és forráskiadás a magyar zenetudományban. [Research and Edition of Sources in the Present-day Hungarian Musicology.] Session of the Hungarian Academy of Sciences. Muzsika (1985/4), 35-37.
Az Exsultet szövege és dallama. [The Text and Melody of the Exsultet.] Vigília (1985/4-5), 329-335; 386-394.
1986
Musical Sources in Hungary. Hungarian Music News (1986/2), 29-32.
A középkori magyar temetés maradványai az erdélyi néphagyományban. [The Remnants of the Medieval Funeral Rites in the Folk Tradition of Transylvania.] In: "Mert ezt Isten hagyta..." Tanulmányok a népi vallásosság köréből [Studies concerning folk religious life.] Ed. Tüskés, G. (Budapest), 189-210.
1987
Spiritus latine locuntur. Study Session on the 85th Birthday of Benjamin Rajeczky. Magyar Zene 28, 49.
A gregorián ének előadásáról. [The Performance of Gregorian Chant.] Régi Zene 2, 71-91. In English: Hungarian Music Quarterly 2/3-4 (1990), 21-8; 3/1 (1992), 18-26.
Az esztergomi liturgia. [The Esztergom Liturgy.] Vigília (1987/2), 82-88.
1988
The Program "CAO-ECE" (Corpus Antiphonalium Offcii -- Ecclesiarum Centralis Europae). Studia Musicologica 30, 355-360.
"Mos patriae". Magyar Zene 29/4, 343-345.
Folksong Classification in Hungary -- Some Methodological Conclusions Studia Musicologica 30, 235-280.
Az Ómagyar Mária-Siralom zenei vonatkozásai. [The Music of the Old Hungarian "Planctus Mariae".] Zenetudományi Dolgozatok, 9-19.
A középkori magyar liturgia István-kori elemei? [Elements of the Hungarian Liturgy from the Age of Stephen, King and Saint?] In: Szent István és kora [St. Stephen and his age] Ed. Glatz, F. -- Kardos, J. (Budapest), 151-155.
1989
A Breviarium Strigoniense jellegzetes pontjai. [The Characteristic Points of the Breviarium Strigoniense.] Ars Hungarica 17/1, 37-40.
Niekolko aspektov skúmania strdovekých hodobných kódexov Bratislavy. [Some Proposals for Research into the Sources from Medieval Pozsony/Bratislava.] Hudobný život Bratislavy od stredoveku po barok (No year), 11-22.
1990
Hibák könyve. Recenzió Márta A. Ghezzo: Epic Songs of Sixteenth-Century Hungary c. könyvéről. [The Book of Errors. Review of Márta A. Ghezzo: Epic Songs of Sixteenth-Century Hungary.] Budapesti Könyvszemle (BUKSZ) 2/4, 425-435.
Experiences in the Musical Classification of Antiphons. In: CANTUS PLANUS 1988 (Budapest), 143-156.
Plainchant in medieval Hungary. Journal of the Plainsong and Mediaeval Music Society 13, 49-78.
A gregorián ének előadásának útja. [The Way of Chant Performance.] Magyar Zene 31/3, 303-316.
1992
A gregorián ének kezdetei. [The Beginnings of Gregorian chant.] Muzsika (1992/2,3,4,5), 17-19; 13-15; 27-31; 20-23.
The Debate about the Oral and Written Transmission of Chant. Revista de Musicología 16 (1993), 706-729. (Actas del XV Congreso de la Sociedad Internacional de Musicología. Madrid, 3-10/04/1992. "Culturas Musicales del Mediterráneo y sus Ramificaciones", Study Groups, ed. Ismael Fernández de la Cuesta and Alfonso de Vicente.)
1993
A "haldokló" népzene. [The Folk Music ‘in Agony’.] Conference acts: ‘The future of our past’. (Budapest).
1994
Local Compositions in the Office Temporale .In: Max Lütolf zum 60. Geburtstag. Festschrift, hrsg. Hangartner, B. -- Fischer, U. (Basel), 65-74.
The Mystery of the Gregorianum. In: Musica Antiqua Europae Orientalis X. (Bydgoszcz), 483-487.
1995
Pueri vociferati -- Children in Eger Cathedral In: CANTUS PLANUS 1993 (Budapest), 93-100.
"Muta vocem in evangelium" In: CANTUS PLANUS 1993 (Budapest), 573-584.
1996
A magyar népének törzsanyag felekezeti megoszlása. [The Distribution of the basic Repertory of Hungarian Congregational Hymn among Denominations.] Magyar Egyházzene 4, 275-283.
1997
'Offizium'. In: Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Sachteil 7. (Kassel etc.), Sp. 593-609.
1998
Salzburger Breviere in Szombathely. In: Musica Sacra Mediaevalis. Geistliche Musik Salzburgs im Mittelalter. Ed. Engels, St. -- Walterskirchen, G. (St. Ottilien), 111-121.
Some Remarks on Jean Claire's Octoechos. In: CANTUS PLANUS 1995 (Budapest), 179-194.
A gregorián ének zenei elemzése. [Musical Analysis of Plainchant.] Magyar Zene 37/1, 5-20.
1999
Zur Stilistik der Melodien des Emmerams-Offiziums. In: Die Offizien des Mittelalters - Dichtung und Musik. Hrsg. Berschin, W. -- Hiley, D. (Tutzing), 133-152.
Volksmusik und Musikgeschichte in Ungarn. In: Zwischen Volks- und Kunstmusik. Aspekte der ungarischen Musik. Hrsg. Fricke, St. -- Frobenius, W. -- Konrad, S. -- Schmitt, Th. (Saabrücken), 9-27.
The Types of Antiphons in the Ambrosian and Gregorian Chant. In: Festschrift Terence Bailey (Ottawa), 50-61.
2000
Reading an office book. In: The Divine Office in the Latin Middle Ages. (Oxford), 430-443.
A középkori magyar liturgikus zene kutatása. [Research into the Liturgical Music of Medieval Hungary.] Magyar Egyházzene 7/2, 131-150.
"Tangitur in organo..." Orgona-említések az Egri Ordináriusban. [References to Organ in the Ordinarius Agriensis.] Magyar Egyházzene 7/2, 209-212.

Back | Top of this page

Music Pedagogy, Culture, Church Life -- Books
1963Bevezetés a klasszicizmus funkció- és formavilágába. [An Introduction to the Harmonic and Formal Thinking of Viennese Classicism.] Budapest: Zeneműkiadó.
1965
Angol dalok különböző összeállítású kamaraegyüttesekre. [English Renaissance Songs; Transcribed for Chamber Ensemble.] Budapest.
Mozart-album hegedűre és zongorára. I-V. [Mozart Album; Transcriptions for Violin and Piano; From the Beginning. I-V.] Budapest, 1965, 1966, 1967, 1969, 1971.
1966
A Hangok Világa -- Szolfézstankönyv a zeneiskolák számára I-VI. [The World of Tones. Solfege for Music Schools i-vi.] Budapest, 1966-1972.
A Hangok Világa -- Tanári útmutató I-VI. [The World of Tones -- Guidelines for the Teacher i-vi.] Budapest, 1966-1972.
Czöveg, E. -- Dobszay, L.: Zongoraiskola I. [Piano Method i.] Budapest.
1969Czöveg, E. -- Dobszay, L. -- Papp, L.: Régi dalok és táncok zongorára. [Old Dances -- for Piano.] Budapest.
1974"Jáki Sándor Teodóz" In: Musica Sacra. Jegyzet a szemináriumok énekóráihoz I-II. [School Book for Priests’ Seminaries.] (Budapest).
1981
Szendrei, J. -- Dobszay, L. -- Rajeczky, B.: Magyar gregoriánum. Cantus Gregorianus ex Hungaria. Budapest: Zeneműkiadó.
1985Éneklő Egyház. Római Katolikus Népénektár. [The Chanting Church. Roman Catholic Hymnal.] Ed. Dobszay, L. with others.
1986Szabó, L. -- Dobszay, L.: Az ének-zene tagozatú általános iskolák zenei tankönyve. [Songbook for Elementary Music Schools v-vii.] Budapest, 1985-87.
1991
--95
Énekes zsolozsma az esztergomi breviárium alapján. [The Esztergom Office, translated and adapted to music.] 5 Vols. Ed. Dobszay,  and Szendrei, J.
1995Zsoltárelmélkedések, zsoltármagyarázatok. [The Interpretation of 35 Psalms.]

Back | Top of this page

Music Pedagogy, Culture and Church Life -- Papers
1960A klasszikus zene harmóniavilágának elemei. [The Elements of Classical Harmony.] Parlando 2, 7-12; 5-8; 4-7; 1-3.
1963
A szolfézs és hangszer kapcsolatáról -- ezúttal hangszeres tanárok számára. [Solfeggio and Instrumental Teaching.] Parlando (1963/3), 12-17.
Bach C-dúr preludiumáról. [Little Prelude in C major by Bach. Analysis.] Parlando (1963/?), ?.
1965A szolmizáció. [The Relative Solmization.] Parlando (1965/?), 17-25.
1966Az összhangzattan megújításáról. [The Renewal of Harmony Teaching.] Parlando (1966/?), 52-57.
1967Kodály Zoltán pedagógiai eszméi és népzenekutatásunk. [Zoltán Kodály’s Pedagogical Ideas and Folk Music Research.] Study Session of the Folk Music Research Group (Hungarian Academy of Sciences), 1967. dec. Parlando (1968/2), 3-10.
1969A népdal szerepe és helye a zenetanításban. [The Role and Place of Folk Music in Music Pedagogy.] In Hungarian, German and English languages. Kodály Seminary. Kecskemét, 1969. In: After Kodály (Kecskemét, 1991), 93-101.
1972
Zenészképzés és műelemzés [Analytical methods in the formation of musicians] Parlando XIV/3 (1972): 2-5. In English: Conference of University Music Professors, Rovinj, 1971. In French: L’Analyse Musicale dans la Formation des Musiciens Bulletin Radio-Televizija Zagreb 18 (1971).
A népének hazai története. Tények és tanulságok. [The History of the Religious Folk Anthems in Hungary. Facts and Lessons.] Vigília (1972/4), 2-12.
1977Népzenekutatásunk helyzetéről. [The State of Folk Music Research in Hungary.] Muzsika 20/11, 11-13.
1988 A zsolozsma -- tegnap és ma. [The Office -- past and present.] Vigília (1988/2), 88-97.
1989
Szent Ágoston zsolozsmája. Bevezetés és fordítás [The Office of St Augustine. Introduction and Translation.] JEL (1989/1-2), ?.
Liturgikus pedagógia -- liturgikus lelkiélet. [Liturgical Pedagogy -- Liturgical Spirituality.] JEL (1989/1-2), 21-25; /3-4: 24-27.
On the Hymns of the Hours. Critical Notes to the Bugnini Liturgy. I. Sacred Music 116/3, 21-24.
1990
Szerzetesek zsolozsmája. [The Office of the Religious Orders.] Vigília (1990/8), 581-585.
1991
A mai Magyarország katolikus egyházmegyei beosztásáról. [A Proposal for Rearranging the Dioceses in the Hungarian Catholic Church.] JEL 3/4, 108-112.
A "százéves terv" aktualitása. [The Validity of Kodály’s "100-year Plan".] Holmi 3/3, 327-337.
1993"Regnum Dei intra vos est" -- A "kereszténység és liberalizmus" témaköréhez. ["Regnum Dei intra vos est" -- Christianity and Liberalism.] Vigília (1993/10), 722-729.
1994
A gregorián mozgalom harminc éve. [The Last Thirty Years of the Chant Movement in Hungary.] Magyar Egyházzene 1/4, 387-396.
Művészet vagy szolgálat? [Church music: art or service?] Magyar Egyházzene 1/3, 259-271.
Az egyházzene tiszta eszméje. [The Clear Ideal of Church Music.] Magyar Egyházzene 1/1, 12-17.
Az egyházzene a történeti változások között. [Church Music amidst Historical Changes] Magyar Egyházzene 1/2, 131-142.
1996
"A szent híd" - A zsidó liturgikus ének és a gregoriánum kapcsolatai. [Connections between Jewish and Gregorian Liturgical Music.] Magyar Egyházzene 3/2, 141-146.


Back | Top of this page